Hyppää pääsisältöön

Resursseja

Sanasto

Kansallisille pitkäaikaissäilytyspalveluille laadittu yleinen sanasto avaa toimintaan liittyviä keskeisiä termejä ja käsitteitä siinä muodossa kuin niitä käytetään kansallisten pitkäaikaissäilytyspalveluiden dokumentaatioissa ja ohjeistuksessa. Sanasto on laadittu yhteistyönä PAS-palveluiden ja hyödyntävien organisaatioiden välillä.

Sanaston periaatteet:

  • sanastossa määritellään ne termit, jotka ovat käytössä tavoitteen laajuisesti
  • sanastossa määritellään termit siinä muodossa mitä niillä tarkoitetaan PAS-palvelujen kontekstin sisällä
  • sanastossa ei määritellä termejä, jotka kuuluvat yleissivistykseen
  • sanaston käyttö ei edellytä toisen sanaston tuntemista
  • sanasto ei ole ristiriidassa muiden sidosryhmien sanastojen kanssa

 

FINENGSWESELITE
AineistoContentMaterialPitkäaikaissäilytettävät digitaaliset objektit ja niiden metatiedot, jotka muodostavat loogisen kokonaisuuden.

Huomautus: Aineisto on pitkäaikaissäilytysjärjestelmässä tapahtuvan säilyttämisen kohde.
AineistotyyppiContent typeMaterialtypAineiston tekninen muoto.

Esimerkki: Teksti, ääni, elävä kuva, kuva, verkkoarkisto ja tietokanta.
AitousGenuinenessÄkthetHyödyntävän organisaation tieto aineiston tietosisällön alkuperäisyydestä.
AutenttisuusAuthenticityAutenticitetAineiston tietosisällön luotettava säilyminen.

Huomautus: Eheystietojen lisäksi aineiston autenttisuus osoitetaan hallituin muutoksin säilytystoimenpiteillä, siirtopaketin eheyden osoittavalla digitaalisella allekirjoituksella sekä tietopaketin tapahtumahistorian avulla.
Bittitason säilyttäminenBit-level preservationTekniskt bevarandeDigitaalisten objektien säilyttäminen muuttumattomina.

Huomautus: Prosessiin kuuluu muun muassa aktiivinen eheyden tarkistaminen ja kopioiden hallinta (esimerkiksi virkistys ja replikointi).
Digitaalinen allekirjoitusDigital signatureDigital signaturTieto, jota käytetään aineiston aitouden tai autenttisuuden todentamisen välineenä.
Digitaalinen objektiDigital objectDigitalt objektBittijono, joka muodostaa loogisen kokonaisuuden.

Esimerkki: Tiedosto tai sen osa.
Eheyden tarkastaminenIntegrity checkKontroll av beständighetDigitaalisen objektin sisällöstä tietyllä algoritmilla lasketun tarkistussumman vertaaminen samasta digitaalisesta objektista aikaisemmin laskettuun tarkistussummaan.

Huomautus: Vertailu paljastaa tahattomat ja tahalliset muutokset digitaalisessa objektissa. Tarkastuksien suorittaminen ja dokumentointi on osa aineiston autenttisuuden todistamista.
EheysIntegrityBeständighetOminaisuus, joka ilmentää sitä, että digitaalista objektia tai tietoa ei ole muutettu luvatta tai vahingossa ja että mahdolliset muutokset voidaan todentaa.

Huomautus: Eheää tietoa voi pitää autenttisena ja oikeellisena.
EheystietoFixity informationInformation om beständighetTieto, jonka avulla voidaan varmistaa, ettei tietosisältö ole muuttunut huomaamatta.

Huomautus: Muutokset voivat olla tahattomia tai tahallisia.

Esimerkki: Digitaalisen objektin tarkistussumma.
EmulaatioEmulationEmuleringKäyttöjärjestelmä- ja sovellusohjelmistoympäristön käytön mahdollistaminen toisessa laiteympäristössä siten, että alkuperäinen käyttökokemus säilyy.

Huomautus: Emulaatio voidaan toteuttaa joko ohjelmistotasolla (esimerkiksi DOS-käyttöjärjestelmän emulointi) tai laitteistotasolla (esimerkiksi Intel 80386-prosessorin emulointi).
Fairdata PAS-palveluDigital Preservation Service for Research DataLDB-tjänsten för forskningsdataTutkimusaineistojen pitkäaikaissäilyttämiseen tuotettu PAS-palvelu.
Hallinnollinen metatietoAdministrative metadataAdministrativa metadataTieto, jonka avulla aineisto on loogisesti hallittavissa ja säilytettävissä.

Huomautus: Hallinnollisen metatiedon osa-alueet ovat tekninen, käyttöoikeuksien ja pitkäaikaissäilytyksen metatieto. Hallinnollinen metatieto ei yleensä liity aineiston tietosisältöön.
Hyödyntävä organisaatioPartner organizationKundorganisationToimija, joka käyttää pitkäaikaissäilytysjärjestelmää aineistojen säilyttämiseen.
JakeluDisseminationDistributionToiminto, jonka avulla hyödyntävä organisaatio voi noutaa pitkäaikaissäilytyksessä olevia aineistojaan.
Jakelupaketti (DIP)Dissemination Information Package (DIP)Informationspaket för distribution (DIP)Aineiston jakelussa käytettävä tietopaketti.
KohdeyhteisöDesignated CommunityIdentifierad målgruppTietty ryhmä potentiaalisia käyttäjiä, joiden pitäisi pystyä ymmärtämään tiettyjä aineistoja.

Huomautus: Kohdeyhteisö voi koostua useista eri käyttäjäryhmistä. Kohdeyhteisön määrittelee hyödyntävä organisaatio. Kohdeyhteisö tai sen tapa käyttää aineistoa voivat muuttua, ja nämä muutokset voivat vaikuttaa pitkäaikaissäilytyksen vaatimuksiin.
KontekstitietoContext InformationKontextinformationTieto, joka kuvaa aineiston suhdetta ympäristöönsä.

Huomautus: Kontekstitieto voi kertoa miksi aineisto on alun perin luotu, ja kuvata sen suhdetta muihin aineistoihin.
Kulttuuriperintö-PAS-palveluDigital Preservation Service for Cultural HeritageLDB-tjänsten för digitala kulturarvKulttuuriperintöaineistojen pitkäaikaissäilyttämiseen tuotettu PAS-palvelu.
Kuvaileva metatieto, kuvailutietoDescriptive metadataBeskrivande metadataAineiston sisältöön ja kontekstiin liittyvä metatieto, joka tukee aineiston löydettävyyttä, tunnistamista ja ymmärrettävyyttä.
Käyttöoikeuksien metatietoRights metadataMetadata om rättigheterTieto, joka kuvaa aineiston käytön ehdot.
KäyttöönottoDeploymentIbruktagande av LDBProsessi, jolla organisaatio liittyy PAS-palvelun hyödyntäjäksi.
Looginen säilyttäminenLogical preservationLogiskt bevarandeDigitaalisten objektien ja metatietojen säilyttäminen ymmärrettävinä ja hyödynnettävinä riippumatta teknologioissa tapahtuvista muutoksista.

Huomautus: Prosessiin kuuluu muun muassa säilytyksen suunnittelu, migraatiot ja riittävistä metatiedoista huolehtiminen.
LähdemetatietoSource metadataMetadata om ursprungskällaAlkuperäisen analogisen tai digitaalisen aineiston metatiedot.

Esimerkki: Jos säilytettävä aineisto on digitoitu kirja, lähdemetatiedoissa voidaan kuvata fyysisen kirjan tiedot.
Merkittävät ominaisuudetSignificant propertiesBetydande egenskaperAineistossa tunnistettuja ja dokumentoituja teknisiä piirteitä, jotka pitää säilyttää säilytystoimenpiteiden avulla, jotta aineisto pysyy käyttökelpoisena ja ymmärrettävänä.

Huomautus: Hyödyntävä organisaatio tunnistaa ja dokumentoi aineiston merkittävät ominaisuudet.

Esimerkki: Tekstitiedostossa käytetty merkistö, tekstitiedostossa käytetty fontti, tai videotiedoston pituus.
MetatietoMetadataMetadataAineiston kontekstia, sisältöä, rakennetta ja teknisiä piirteitä kuvaava tieto, joka tukee ja kuvailee aineiston hallintaa ja käsittelyä elinkaaren kaikissa vaiheissa.

Huomautus: Metatietoa voidaan käyttää muun muassa aineiston hakuun, paikallistamiseen, pitkäaikaissäilyttämiseen ja tunnistamiseen.
METS-dokumenttiMETS documentMETS-dokumentMETS-profiilin mukainen XML-muotoinen tiedosto, joka sisältää tietopaketin metatiedot.

Huomautus: METS = Metadata Encoding and Transmission Standard (http://www.loc.gov/standards/mets/).
METS-profiiliMETS-profileMETS-profilHyödyntävän organisaation ja pitkäaikaissäilytysjärjestelmän laatima METS-standardin soveltamisohje.

Huomautus: METS-profiilin avulla voidaan varmistaa, että tietopaketti sisältää kaiken pitkäaikaissäilyttämisen ja aineiston hyödyntämisen kannalta tarpeellisen tiedon.

Esimerkki: PAS-palvelun määrittely Aineistojen ja niiden metatietojen paketointi pitkäaikaissäilytykseen.
MigraatioMigrationMigreringProsessi, jossa säilytyksessä olevan aineiston hyödynnettävyys varmistetaan muuntamalla digitaalinen objekti tai metatieto korvaavaan muotoon.

Esimerkki: Siirtokelpoisen PDF-tiedoston muuntaminen säilytyskelpoiseen PDF/A tiedostomuotoon.
NormalisointiNormalizationNormaliseringProsessi, jossa valmisteluvaiheessa olevan aineiston kelpoisuus pitkäaikaissäilyttämiseen varmistetaan muuntamalla digitaalinen objekti tai metatieto säilytyskelpoiseen muotoon.

Huomautus: Normalisointia tarvitaan silloin kun digitaalinen objekti tai sen metatiedot eivät vastaa niitä vaatimuksia, joita looginen säilyttäminen asettaa PAS-palveluun siirrettävälle aineistolle.
PaketointikomponenttiPre-ingest toolVerktyg för leveranspaketOhjelmakirjasto, jolla voidaan tuottaa PAS-määrittelyiden mukainen siirtopaketti.
PaketointipalveluPackaging serviceTjänst för skapande av leveranspaketPalvelu, joka koostaa aineistosta siirtopaketin ja siirtää sen PAS-palveluun.
PalvelusopimusService contractTjänsteavtalPAS-palvelun ja hyödyntävän organisaation välinen sopimus PAS-palvelun hyödyntämisestä.
PAS-palvelutDigital preservation serviceLDB-serviceKulttuuriperintöaineistojen ja tutkimusaineistojen pitkäaikaissäilyttämiseen tuotetut kansalliset palvelut yhdessä.
PAS-ratkaisuDigital preservation systemLDB-lösningPitkäaikaissäilytysjärjestelmä, jota käytetään PAS-palveluiden tuottamisessa.

Huomautus: PAS-ratkaisu keskittyy PAS-palveluiden yhteisiin toiminnallisuuksiin.
Pimeä arkistoDark archiveSlutet arkivAineiston säilytyspaikka, joka ei ole saavutettavissa tietoverkon kautta.

Huomautus: Pimeään arkistoon tallennettu kopio PAS-palvelussa säilytettävistä aineistoista on tarkoitettu toipumiseen tilanteessa, jossa muut kopiot ovat vaarantuneet.
Pitkäaikaissäilyttäminen (PAS)Digital preservationLångsiktigt digital bevarande (LDB)Sarja hallittuja prosesseja, joilla varmistetaan digitaalisen aineiston eheys, ymmärrettävyys ja saatavuus.

Huomautus: Säilytettävän aineiston kohdeyhteisö voi vaihtua ajan mittaan. Säilytyksen kesto ylittää nykyisen teknologian elinkaaren.
Rakenteellinen metatietoStructural metadataStrukturella metadataAineiston fyysistä tai loogista rakennetta kuvaava tieto.

Huomautus: Sen avulla voidaan esittää esimerkiksi digitoidun kirjan, jossa jokainen sivu on erillinen tiedosto, sivujärjestys.
ReplikointiReplicationReplikeringSäilytyspaketin kopioiminen toiselle tallennusalustalle ( bittitason säilyttämisen mahdollistamiseksi).

Huomautus: Replikoinnissa luodaan uusi kopio olemassa olevien kopioiden lisäksi.
Semanttinen säilyttäminenSemantic preservationSemantiskt bevarandeAineiston ymmärrettävyyden säilyttäminen.

Huomautus: Prosessiin kuuluu muun muassa riittävistä kuvailevista metatiedoista huolehtiminen ja aineiston alkuperäisen asiayhteyden säilyttäminen.
Siirtokelpoinen tiedostomuotoAcceptable file format for transferGodkänt filformat för leveransTiedostomuoto, joka täyttää pitkäaikaissäilytyksen vaatimukset vain osittain.

Huomautus: Siirtokelpoinen tiedostomuoto ei täytä pitkäaikaissäilytyksen vaatimuksia yhtä hyvin kuin säilytyskelpoinen tiedostomuoto, eikä sen siten arvioida olevan käyttökelpoinen yhtä pitkään. Siirtokelpoisessa tiedostomuodossa on tallennettu runsaasti aineistoa, jonka takia se on kuitenkin otettu loogisen säilyttämisen piirissä ja on siten siirrettävissä PAS-palveluun.
Siirtopaketti (SIP)Submission Information Package (SIP)Informationspaket för leverans (SIP)Aineiston siirrossa pitkäaikaissäilytysjärjestelmään käytettävä tietopaketti.
Synty- ja tapahtumahistoriaProvenance informationInformation om ursprung, proveniensMetatieto, joka kuvaa aineiston alkuperän, omistushistorian ja muutokset, joita aineistoon on tehty.

Huomautus: Synty- ja tapahtumahistoriaa voidaan hyödyntää aineiston autenttisuuden varmistamisessa.
SäiliömuotoContainer formatBehållarformatRakenteinen tiedosto, joka voi sisältää useita digitaalisia objekteja.

Huomautus: Säiliömuodon osat eivät ole erillisiä tiedostoja, mutta niillä on omia teknisiä piirteitä ja ne käsitellään erillisinä digitaalisina objekteina.

Esimerkki: Videotiedosto (säiliömuoto) voi sisältää yhden tai useamman kuva- tai ääniraidan.
Säilytyksen suunnitteluPreservation planningBevarandeplaneringsmodulProsessi, jossa digitaalisten objektien pitkäaikainen hyödynnettävyys varmistetaan.

Huomautus: Säilytyksen suunnittelun tuloksena syntyy mm. säilyttämistä ohjaava säilytyssuunnitelma.
Säilytyskelpoinen tiedostomuotoRecommended file formatGodkänt filformat för LDBPitkäaikaissäilytyksen vaatimukset riittävästi täyttävä tiedostomuoto.

Huomautus: Säilytyskelpoisessa muodossa olevaa aineistoa voidaan siirtää PAS-palveluun ja se on loogisen säilyttämisen piirissä.
Säilytyspaketti (AIP)Archival information package (AIP)Arkivpaket (AIP)Aineiston säilyttämisessä käytettävä tietopaketti.
SäilytyspäätösPreservation agreementBeslut om bevarandePäätös, jolla opetus- ja kulttuuriministeriö ja hyödyntävä organisaatio sopivat organisaatiolle varattavasta kapasiteetista Fairdata PAS-palvelusta tiettyyn käyttötarkoitukseen.

Huomautus: Säilytyspäätös edellyttää voimassa olevaa PAS-palvelusopimusta ja koskee vain Fairdata PAS-palvelua.
SäilytyssuunnitelmaPreservation planBevarandeplanMenetelmä, jolla hyödyntävä organisaatio kuvaa aineiston tai aineistokokoelman pitkäaikaissäilytyksen tavoitteet ja menetelmät niiden saavuttamiseksi.

Huomautus: Säilytyssuunnitelma voi kuvata esimerkiksi aineiston merkittävät ominaisuudet, joiden tulee säilyä.
Säilytystieto, säilytysmetatietoPreservation metadataInformation om bevarandeAineiston pitkäaikaista säilyttämistä tukeva metatieto.

Esimerkki: PAS-palvelun vastaanoton tarkistukset ja säilytyksen aikaiset tapahtumat.
SäilytystoimenpidePreservation actionBevarandeåtgärdToimenpide, jonka avulla säilytettävän aineiston ymmärrettävyyden kannalta merkittävät ominaisuudet voidaan luotettavalla tavalla säilyttää.

Huomautus: Hyödyntävä organisaatio määrittelee merkittävät ominaisuudet säilytyssuunnitelmassa.                

Esimerkki: Migraatio tai emulaatio.
TarkistussummaChecksumKontrollsummaDigitaalisesta objektista tai tietopaketista laskettu lukuarvo tai merkkijono.

Huomautus: Tarkistussummaa hyödynnetään eheyden varmistamisessa.
TaustajärjestelmäBack-end systemBakomliggande systemHyödyntävän organisaation operatiivinen laitteisto- ja ohjelmistokokonaisuus, jonka avulla se vastaanottaa, hallinnoi ja tarjoaa aineistoja.

Huomautus: Taustajärjestelmä voi kommunikoida PAS-palvelun kanssa käyttäen koneluettavia rajapintoja.
Tekninen metatietoTechnical metadataTekniska metadataTieto, joka kuvaa digitaalisen objektin tekniset piirteet.
TiedostomuotokirjastoFormat libraryFormatregisterTietojärjestelmä, joka sisältää tiedostomuotojen kuvauksia.

Huomautus: Tiedostomuotorekisterit ja -kirjastot ovat merkittäviä tiedonlähteitä tiedostomuotojen kirjon hallitsemiseksi.

Esimerkki: PRONOM.
TietopakettiInformation packageInformationspaketTiedostokokonaisuus, joka sisältää aineiston digitaaliset objektit ja metatiedot määritellyssä rakenteessa.

Huomautus: Tietopaketteja käytetään aineiston siirtämiseen, säilyttämiseen ja jakeluun.
TietosisältöContent dataInnehållsinformationDigitaalisessa objektissa oleva semanttisen säilyttämisen kohde.

Huomautus: Tietosisältö on tiedostomuodosta riippumaton. Merkittävät ominaisuudet määrittävät säilytettävää tietosisältöä.
ValmisteluvaihePre-ingestFörberedande fasProsessi, jossa hyödyntävä organisaatio varmistaa yhdessä pitkäaikaissäilytysjärjestelmän kanssa sen, että siirtopaketin sisältö täyttää asetetut vaatimukset.

Huomautus: Tarvittaessa aineistoa muokataan vaatimusten täyttämiseksi.
VastaanottoIngestMottagningsmodulPitkäaikaissäilytysjärjestelmän toiminto, jossa vastaanotetaan siirtopaketit, validoidaan niiden sisältö, muodostetaan säilytyspaketit.

Huomautus: Onnistuneen vastaanoton jälkeen vastuu säilytyksestä siirtyy pitkäaikaissäilytysjärjestelmälle.
VirkistysRefreshmentUppdateringSäilytyspaketin siirtäminen vanhenevalta tallennusalustalta uudelle tallennusalustalle käyttöiän tullessa täyteen.

Huomautus: Virkistyksessä kopio uudella tallennusalustalla korvaa kopion vanhalla tallennusalustalla.